Mielių su monotipiniu 40S ribosomos subvienetu inžinerinė ir funkcinė analizė

Mielių su monotipiniu 40S ribosomos subvienetu inžinerinė ir funkcinė analizė

Mielių su monotipiniu 40S ribosomos subvienetu inžinerinė ir funkcinė analizė

Xin Hu, Shuangying Jiang, Feifėjus Xu, Cheng Zeng, Xiangxiang Wang, Wei Liu, Aimin Cheng, Čengyingas Ma, Ning Gao, Yuyu Zhao, Junbiao taip ir, Guanghou Zhao

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *